HOME

Przystąpienie do stowarzyszenia EDG

Oznaczenie stowarzyszenia EDG

Miło jest nam poinformować o przystąpieniu firmy Abies Polska do Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe

Logo stowarzyszenia EDG.

Kilka słów o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) zostało zarejestrowane w kwietniu 2017. Jest organizacją zrzeszającą firmy, które obserwując rozwój budownictwa drewnianego na świecie chciałyby, aby stało się ono popularne także w Polsce. Członkami są zarówno firmy zajmujące się prefabrykowanym budownictwem energooszczędnym, jak i producenci materiałów dedykowanych do tego typu konstrukcji. Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na propagowanie prefabrykowanego budownictwa drewnianego, energooszczędność i pasywność budynków. Widząc zalety technologii prefabrykowanych postawiono na budowę świadomości oraz dbałość o jakość i rzetelność wykonania wg. ujednoliconych wytycznych technicznych opartych na przepisach prawa.

Cele stowarzyszenia

Edukacja na rzecz budownictwa prefabrykowanego

Ważnym celem statutowym Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) jest szeroko rozumiana budowa świadomości na rzecz budownictwa prefabrykowanego. Informowanie inwestorów, architektów, inspektorów budowlanych oraz firm wykonawczych, nieznających jeszcze tej technologii, poprzez przybliżenie zasad wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych. Propagowana jest przy tym pasywność, energooszczędność, aspekty środowiskowe i bezpieczeństwo budowy.

Standaryzacja normatywna i ustawowa

Istotnym celem działania Stowarzyszenia jest ujednolicenie wymagań technicznych w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego. W Polsce nie ma jednoznacznych uregulowań normatywnych w tym zakresie, zatem trudno ocenić wykonawców. Co prawda wykorzystuje się szereg wytycznych stosowanych w Niemczech czy w Austrii, jednak nie są one ujednolicone oraz wymagane normami technicznymi i przepisami prawa.

EDG zadba zatem o zebranie i standaryzację rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie drewnianym, tym samym inicjując ich wdrożenie do systemu normatywnego Polski. Efektem będą dokładnie określone parametry budynków drewnianych umożliwiające przeprowadzenie jednoznacznej weryfikacji.

Oprócz działalności edukacyjnej, weryfikacyjnej i standaryzacyjnej Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) zadba o dalszy rozwój branży organizując konferencje, opracowując materiały oraz analizy – również w odniesieniu do zapotrzebowania na energię.

Promocja i wspieranie rozwoju branży prefabrykowanych obiektów drewnianych

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie branży budownictwa drewnianego poprzez organizowanie wystaw targowych, konferencji oraz publikację artykułów w prasie. Współpraca z bankami pozwoli na wypracowanie schematu i ułatwi dostępność do kredytów dedykowanych budownictwu prefabrykowanemu. Stowarzyszenie dzięki wspólnym działaniom z Ministerstwem Środowiska oraz Lasami Państwowymi będzie promowało ideę domów gotowych w Polsce. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Prefabrykowanych Budynków Drewnianych EFV pozwoli promować branżę również na świecie.

Weryfikacja firm wykonawczych

Jednym z założeń Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) jest weryfikacja firm wykonawczych celem uporządkowania rynku i zapewnienia najwyższego poziomu usług. Firma, która chce być członkiem Stowarzyszenia, powinna działać na rynku nie krócej niż 3 lata i wykazać realizacje określonych inwestycji poparte referencjami. Oprócz tego firma nie może zalegać z płatnościami podatków i składek na ZUS. Stowarzyszenie weryfikuje również możliwości techniczne pod kątem wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych.

Firmy członkowskie będą poddawane procesowi certyfikacji i utrzymania certyfikatów. Odpowiednia weryfikacja pod kątem spełnianie określonych wymagań będzie przeprowadzana nie tylko w fabryce, ale również na placu budowy.

Źródło tekstu Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe